Jasa adalah pemberian suatu kinerja atau tindakan tak kasar mata dan satu pihak kepada pihak yang lain yang terlibat.